When I am a whirlwind …
11 Mar 2008

When I am a whirlwind, I am a whirlwind.

When I am a mountain, I am a mountain.

When I am a butterfly, I am a butterfly.

© Copyright 2008—2018, Gurmeet Manku.