Gurmeet.Net
Gurmeet.Net
Personal
Personal

When I am a whirlwind …

When I am a whirlwind, I am a whirlwind.

When I am a mountain, I am a mountain.

When I am a butterfly, I am a butterfly.

11 Mar 2008
© Copyright 2008—2017, Gurmeet Manku.