Teental – Part 13 of 18
20 Feb 2009
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Part 12
Part 13
Part 14
Part 15
Part 16
Part 17
Part 18
Compositions in Teental ( तीनताल — 16 beats): धा धिं धिं धा | धा धिं धिं धा | धा तिं तिं ता | ता धिं धिं धा.
Composition M-1

( कायदा )
धाऽ क्ङधा तिट धागेन धातिट धितिट धागेन दिन दिना गिना
तिट क्ङधा तिट धागेन धातिट धितिट धागेन दिन दिना गिना
ताऽ क्ङता तिट ताकेन तातिट तितिट ताकेन दिन दिना गिना
तिट क्ङधा तिट धागेन धातिट धितिट धागेन दिन दिना गिना

Composition M-2

धा तिट घेना तूना क्ङधे तिट घेना तूना किडनग तिरकिट तकता तिरकिट धिट धागे नधा तिरकिट
ता तिट केना तूना क्ङधे तिट घेना तूना किडनग तिरकिट तकता तिरकिट धिट धागे नधा तिरकिट

Composition M-3

धाऽतिरकिट तक्ङाऽन तिरकिटतक तागेन
ताऽतिरकिट तक्ङाऽन तिरकिटतक तागेन

Composition M-4

धाऽऽ धागेन धागेधि नागेन धाऽतिरकिट धागेन धागेधि नागेन
ताऽऽ ताकेन ताकेति नाकेन धाऽतिरकिट धागेन धागेधि नागेन

Composition M-5

घेङनक तिटतिट घेङनक तूना तिटघेङ नकतिट घेङनक तूना
केङनक तिटतिट केङनक तूना तिटघेङ नकतिट घेङनक तूना

Composition M-6

धिन घेघे नक धिन घेघे नक दिन तक धिन घेघे नक धिन धागे तिरकिट तिना किना
तिन केके नक तिन केके नक तिन तक धिन घेघे नक धिन धागे तिरकिट धिना गिना

Composition M-7

धिन घिङ नग तक् घङा ऽन धिन गिन धागे तिरकिट तूना कता
धिन गिन धिन गिन तक तक धिन गिन धागे तिरकिट तूना कता
तिन किट तक तक् कङा ऽन तिन किन ताके तिरकिट तूना कता
धिन गिन धिन गिन तक तक धिन गिन धागे तिरकिट तूना कता

Composition M-8

धाऽ क्ङघे ऽधा तूना धाऽतिर किटधाऽ घेना तूना
किङधा तिट धऽतिर किटधा गेन धागे धिना गिना
ताऽ क्ङते ऽता तूना ताऽतिर किटताऽ केना तूना
किङधा तिट धऽतिर किटधा गेन धागे धिना गिना

© Copyright 2008—2018, Gurmeet Manku.