Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana
One-Legged Bridge Pose
Photos

© Copyright 2008—2017, Gurmeet Manku.