Akarna Dhanurasana I
Archer Pose I
John Schumacher
Yashendu Goswami
© Copyright 2008—2020, Gurmeet Manku.